phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN

działalności finansowej Fundacji Ochrony Zdrowia

i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

(obowiązuje od dnia 01.01.2016r.)

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Regulamin Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju określa miedzy innymi sposoby realizowania celów statutowych ujętych w § 2 Statutu Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej  w Jastrzębiu-Zdroju zwanego dalej Statutem.

ROZDZIAŁ II

 1. Ustala się następujące wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację celów określonych w § 2 Statutu Fundacji :
  a) doposażenie rzeczowe oraz wspomaganie finansowe publicznych placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – odsetki z lokat bankowych i obligacji oraz 10 % przekazanych comiesięcznych wpływów pieniężnych,
  b) pomoc rzeczowa i finansowa dla ofiar ciężkich wypadków w pracy – 5 % przekazanych comiesięcznych wpływów pieniężnych,
  c) pomoc rzeczowa i finansowa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobą zawodową, innymi chorobami lub wypadkami – 10 % przekazanych comiesięcznych wpływów pieniężnych,
  d) wspomaganie i propagowanie nowych środków ochrony pracy w ramach profilaktyki i przeciwdziałaniu chorobom zawodowym i społecznym – 60 % przekazanych comiesięcznych wpływów pieniężnych.

 1. Ustala się fundusz rezerwowy w wysokości 5% przekazanych comiesięcznych wpływów pieniężnych.
  Fundusz rezerwowy przeznaczony jest na:
  a) dodatkowe zwiększenie środków finansowych na cele określone w § 2 lit. a)-d) Statutu.
  b) finansowanie programu działalności gospodarczej Fundacji.
  Uruchomienie funduszu rezerwowego warunkuje się podjęciem uchwały przez Radę Nadzorczą Fundacji.
 1. Ustala się wielkość środków finansowych przeznaczonych na działalność organizacyjną Fundacji w wysokości 10 % przekazanych comiesięcznych wpływów pieniężnych.
  Środki te powinny być rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami z głównym przeznaczeniem na pokrycie kosztów materiałów biurowych, kosztów szkoleń, zebrań organów statutowych Fundacji oraz wynagrodzeń dla osób i podmiotów pracujących na rzecz Fundacji.
 1. Comiesięczne przekazane wpływy pieniężne nie obejmują środków przekazywanych na darowizny celowe.
 2. Środki uzyskane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej dzieli się uchwałą Walnego Zebrania Fundatorów na cele i fundusze określone w pkt. 1-3.

ROZDZIAŁ III

 

 1. Doposażenie rzeczowe oraz wspomaganie finansowe publicznych placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się głównie poprzez zakup:
 • urządzeń, aparatury i narzędzi przeznaczonych dla celów medycznych,
 • lekarstw i środków opatrunkowych,
 • wyposażenia tych placówek,a następnie ich przekazanie do użytkowania w oparciu o umowę użyczenia lub na podstawie protokołu    przekazania.

  Przekazane środki trwałe pozostają własnością Fundacji przez okres nie krótszy niż 6 lat, licząc od początku roku kalendarzowego w którym zostały zakupione.

  Zakupione środki trwałe niskiej wartości (w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz materiały mogą zostać przekazane bez konieczności   ich ewidencjonowania na majątku Fundacji.

  Wspomaganie placówek, o którym mowa wyżej powinno spełniać zasadę dotacji celowej tj. określać cel na jakie środki zostały przeznaczone.

 1. Pomoc rzeczowa i finansowa dla ofiar ciężkich wypadków w pracy oraz dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobą zawodową, innymi chorobami lub wypadkami odbywa się na następujących zasadach :a)   podstawą do przyznania zapomogi jest wniosek zainteresowanego wraz z rachunkiem potwierdzającym poniesienie wydatku za koszty leczenia, lekarstw, sprzęt rehabilitacyjny lub usuwanie barier architektonicznych wynikających ze stopnia niepełnosprawności potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności,

  b)   zapomoga może być udzielona osobom, u których poniesiony wydatek spowodował obniżenie się dochodu (liczonego jako średnia miesięczna z dochodów osiągniętych w przeciągu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku) na jednego członka w rodzinie poniżej 37 % przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z zyskiem z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku,

  c)   w uzasadnionych przypadkach zainteresowanemu można udzielić zaliczki do przewidywanej wysokości zapomogi z uwzględnieniem zasad pkt. 3a, b i d z określeniem pełnej gwarancji zwrotu na wypadek nie przedstawienia rachunku potwierdzającego poniesienie wydatku,

  d) wysokość zapomogi udzielanej przez Zarząd Fundacji ustala się maksymalnie na poziomie 60 % poniesionych przez wnioskodawcę kosztów, ale nie więcej niż do kwoty pięciokrotnego, przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z zyskiem z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku.

  W przypadkach wątpliwych, decyzja o udzieleniu zapomogi obowiązkowo musi być uzasadniona wywiadem środowiskowym lub stosownymi dokumentami innych instytucji potwierdzającymi zasadności udzielenia pomocy.

 1. Wyższą wysokość zapomogi może ustalić dla indywidualnego przypadku Walne Zabranie Fundatorów w trybie uchwały. Dla zapomóg przyznawanych przez Walne Zabranie Fundatorów nie obowiązują zasady określone w pkt.2.Suma wartości zapomóg udzielonych w powyższym trybie przez Walne Zebranie Fundatorów nie może w roku kalendarzowym przekroczyć wartości jednomiesięcznych wpływów finansowych z darowizn liczonych jako średnia z tych wpływów z roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok.
 1. O wydatkach finansowych innych niż określonych w punktach 1-3 rozdziału II oraz wydatkach nie zastrzeżonych w Statucie dla pozostałych władz Fundacji decyzję podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji.
 2. W uchwałach dotyczących wydatków, o których mowa w punkcie 4 oraz w uchwałach o wydatkach, podejmowanych przez pozostałe władze Fundacji należy każdorazowo wskazać źródło ich finansowania.
 3. Zarząd Fundacji obowiązany jest przechować pełną dokumentację obrazującą zgodność zakresu i sposobu wydatkowania środków finansowych z niniejszym regulaminem przez okres 6 lat.

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.