phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

STATUT

FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
(tekst jednolity z dnia 28.05.2014 r.)

Rozdział I

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 06.04.1984. Dz. U. Nr 21 poz.97 z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 19 poz. 82 z 1991 r., Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.) oraz
  na podstawie niniejszego statutu zgodnie z ustanowionymi celami określonymi w § 2.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Fundacji jest Jastrzębie-Zdrój.
 4. Fundacja prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 5. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 6. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia oraz Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej.
 7. Fundacja posługuje się prawnie zastrzeżonym znakiem i pieczęcią o treści:
  „FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
  W JASTRZĘBIU- ZDROJU”
  .

Rozdział II

§ 2

Celem Fundacji jest świadczenie nieodpłatnej pomocy społecznej sklasyfikowanej
pod numerem działalności PKD: 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Powyższy cel jest realizowany poprzez:

 1. a)  doposażenie rzeczowe oraz wspomaganie finansowe placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. b)  pomoc rzeczowa i finansowa dla ofiar ciężkich wypadków w pracy;
 3. c)  pomoc rzeczowa i finansowa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobą zawodową, innymi chorobami lub wypadkami;
 4. d)  wspomaganie i propagowanie nowych środków ochrony pracy w ramach
  profilaktyki i przeciwdziałaniu chorobom zawodowym i społecznym.

Rozdział III

§ 3

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1200,00 złotych
  /słownie: tysiąc dwieście/ wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia wniesiony przez założycieli Fundacji.
 2. Składnikami majątkowymi nabywanymi w trakcie działalności, które będą jednocześnie źródłem finansowania Fundacji mogą być:
  1. a) darowizny pieniężne świadczone dobrowolnie przez pracowników zakładów pracy w oparciu o złożone deklaracje imienne;
  2. b)  inne darowizny, spadki oraz zapisy osób fizycznych i prawnych;
  3. c)  zyski z prowadzonej działalności gospodarczej;
  4. d)  odsetki z rachunków bankowych.
 3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 4. Majątkiem Fundacji zarządza zarząd Fundacji na podstawie statutu, regulaminów
  i uchwał Walnego Zebrania Fundatorów.
 5. Zabrania się dokonywania następujących operacji finansowych oraz transakcji
  na majątku Fundacji:

  1. a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. b)  przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. c)  wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  4. d)  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie władz Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

§ 4

Władze Fundacji

Władzami Fundacji są:

 1. Walne Zebranie Fundatorów.
 2. Rada Nadzorcza Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji.

§ 5

Walne Zebranie Fundatorów

 1. Walne Zebranie Fundatorów stanowi najwyższy organ uchwałodawczy. W skład Walnego Zebrania Fundatorów wchodzą fundatorzy tj. osoby wymienione w akcie notarialnym oraz osoby przyjęte w skład Walnego Zebrania Fundatorów w drodze Uchwały Walnego Zebrania Fundatorów. Wniosek o powiększeniu lub uzupełnianiu składu Walnego Zebrania Fundatorów ma prawo zgłosić pięciu fundatorów lub Rada Nadzorcza Fundacji.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Fundatorów należy;
  1. a)  zatwierdzenie Statutu i wprowadzenie w nim zmian,
  2. b)  zatwierdzanie regulaminów określających sposób realizacji celów Fundacji,
  3. c)  powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  4. d)  podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji,
  5. e)  decydowanie o przystąpieniu Fundacji do spółki z innymi instytucjami prawnymi,
  6. f)  podejmowanie decyzji o zobowiązaniach finansowych Fundacji.
 3. Walne Zebranie Fundatorów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Fundatorów zwoływane jest przez Zarząd Fundacji co najmniej raz w ciągu sześciu miesięcy.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Fundatorów zwoływane jest przez Zarząd Fundacji w razie pilnej potrzeby lub na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 25 % składu Walnego Zebrania Fundatorów w terminie 30-tu dni od daty wpływu wniosku do Zarządu Fundacji.
 6. Decyzję Walnego Zebrania Fundatorów podejmowane są w drodze uchwały zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.
 7. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Fundatorów powiadamia Zarząd Fundacji poprzez pisemne skierowanie zawiadomień do wszystkich fundatorów w terminie 14 dni przed datę zebrania.

§ 6

Rada Nadzorcza

 1. Rada Nadzorcza Fundacji składa się z 8-13 członków wybieranych przez Walne Zebranie Fundatorów. Wybory odbywają się na podstawie zatwierdzonej przez Walne Zebranie Fundatorów ordynacji wyborczej.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
 3. Rada Nadzorcza Fundacji wybiera spośród swoich członków zwykłą większością głosów: przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza Rady Nadzorczej.
 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego lub jego zastępcę i odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
 5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1. a)  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  2. b)  zatwierdzanie okresowych planów i programów działalności gospodarczej Fundacji opracowanych przez Zarząd Fundacji,
  3. c)  nadzór i kontrola działalności finansowej i gospodarczej Fundacji wykonywana w sposób bezpośredni lub na zlecenie Rady przez kompetentną instytucję lub osobę fizyczną,
  4. d)  opiniowanie sprawozdań finansowych i okresowych bilansów działalności Fundacji oraz przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Fundatorów,
  5. e)  podejmowanie decyzji o zobowiązaniach finansowych Fundacji, których wartość jednorazowo nie przekracza pięciomiesięcznych wpływów finansowych z darowizn, liczonych od miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym podejmowana jest decyzja.
 6. Rada Nadzorcza udziela absolutorium Zarządowi Fundacji do końca pierwszego kwartału za rok ubiegły.
 7. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji:
  1. a)  nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. b)  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 8. Rada Nadzorcza Fundacji składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem Fundatorów.
 9. Decyzje Rady Nadzorczej podejmowane są w drodze uchwały zwykłą większością głosów, przy składzie osobowym nie mniejszym niż 50 % + l członek Rady.

§ 7

Zarząd Fundacji

 1. Osobowy skład Zarządu Fundacji powoływany jest przez Radę Nadzorczą Fundacji
  w drodze głosowania:

  1. a)  jawnego – o ile liczba zgłoszonych kandydatów nie przekracza liczby członków Zarządu określonej w statucie,
  2. b)  tajnego – o ile liczba zgłoszonych kandydatów jest większa od liczby członków Zarządu określonej w statucie.
   Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają członkowie Rady Nadzorczej.
 2. Zarząd Fundacji składa się 5-9 członków posiadających następujące funkcje:
  1. a)  Prezes Zarządu – 1 osoba,
  2. b)  V-ce Prezes Zarządu – 1-2 osoby,
  3. c)  Sekretarz Zarządu – 1 osoba,
  4. d)  Członek Zarządu – 2-5osób.
 3. Wybory Prezesa Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza Fundacji osobno w głosowaniu tajnym.
 4. Wybory V-ce Prezesów i Sekretarza Zarządu przeprowadzają pozostali członkowie Zarządu spośród siebie.
 5. Pierwsza kadencja Zarządu trwa 2 lata, każda następna 3 lata.
 6. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Fundacji należy:
  1. a)  kierowanie działalnością Fundacji w oparciu o postanowienia statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zebrania Fundatorów zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi,
  2. b)  reprezentowanie Fundacji przed sądem i innymi instytucjami, zawierania umów z osobami prawnymi i fizycznymi,
  3. c)  prowadzenie bilansów majątkowych, ksiąg handlowych i rachunkowości Fundacji zgodnie z wymogami przepisów,
  4. d)  sporządzaniu okresowych sprawozdań w zakresie działalności programowej, finansowej i gospodarczej Fundacji celem przekładania Radzie Nadzorczej i Walnemu Zebraniu Fundatorów oraz właściwemu Ministrowi,
  5. e)  podejmowanie decyzji o zobowiązaniach finansowych Fundacji, których wartość jednorazowo nie przekracza dwukrotności średniomiesięcznych wpływów finansowych darowizn, liczonych, jako średnia z sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym podejmowana jest decyzja.
 7. Do reprezentowania Fundacji w sprawach majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu w składzie: Prezes Zarządu Fundacji lub V-ce prezes i jeden
  z pozostałych członków Zarządu.
  W sprawach niemajątkowych oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes a w razie jego nieobecności V-ce prezes lub upoważniony przez Prezesa lub V-ce prezesa członek Zarządu.
 8. Członkiem zarządu Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział V

§ 8

Działalność gospodarcza

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o zatwierdzone przez Radę Nadzorczą kierunki i warunki jej prowadzenia, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych określonych w § 2 Statutu.
 2. Działalnością gospodarczą kieruje bezpośrednio Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 3. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
  86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna;
  86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna;
  86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna;
  86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
  86.90.C – Działalność pielęgniarek i położnych;
  87.10.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
  87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
  88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 4. Działalność gospodarcza prowadzona jest na zasadach samofinansowania w granicach wyznaczonych w regulaminie szczegółowych środków własnych.
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, a dochód z niej (nadwyżka nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

Rozdział VI

§ 9

Zmiana Statutu Fundacji

Decyzję w kwestii zmiany Statutu oraz celów Fundacji podejmuje Walne Zebranie Fundatorów w drodze uchwały.

Rozdział VII

§ 10

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inna Fundacją.

§ 11

Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

§ 12

Decyzję o połączeniu podejmuje Walne Zebranie Fundatorów w drodze Uchwały.

§ 13

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana
lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.

§ 14

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Walne Zebranie Fundatorów w drodze uchwały.

§ 15

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz Szpitala Górniczego
w Jastrzębiu Zdroju.

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji i uzyskania przez nią osobowości prawnej.
 2. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 06.04.1984r. o fundacjach wraz z późniejszymi zmianami tekst jednolity – Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r.

 

 

Wersja do druku Pobierz

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.