phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Jak pomóc i uzyskać pomoc

Jak pomóc i uzyskać pomoc

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju powstała z myślą o ludziach potrzebujących pomocy w zakresie ochrony i ratowania zdrowia. Celem pracujących w niej ludzi jest niesienie pomocy tym, którzy straciwszy zdrowie, stracili również nadzieję. Dlatego pozyskane przez Fundację środki przeznaczane są na:

1/ Zapomogi indywidualne dla stałych darczyńców Fundacji

Nasi darczyńcy mogą uzyskać finansowe wsparcie Fundacji na pokrycie kosztów aktualnie prowadzonego leczenia(zaordynowane przez lekarza lekarstwa, konieczny długotrwale domowy sprzęt rehabilitacyjny, inne zaopatrzenie medyczne). Zapomoga w wysokości 60% udokumentowanych kosztów leczenia przyznawana jest darczyńcy, jeżeli jego dochód brutto – po odjęciu udokumentowanych kosztów leczenia-  wynosi mniej niż 37% średniej krajowej na jednego członka rodziny i złożeniu odpowiedniego wniosku.

a/ Wsparcie finansowe lub zakup sprzętu medycznego

Wspieramy finansowo lub sprzętowo osoby – darczyńców Fundacji i ich rodziny, którzy dotknięci zostali ciężkimi chorobami (spowodowanymi np. wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami w pracy, wadami wrodzonymi i genetycznymi itp.) lub potrzebują stale używać sprzętu rehabilitacyjnego, protezy kończyn, wózków inwalidzkich. Wspieramy leczenie w instytucjach, w których ogromne wydatki przeznaczane na leczenie wymagają współudziału pacjenta w ponoszeniu kosztów.

Fundacja finansuje również w pełnej wysokości, bez względu na dochód, przypadki płatnych operacji kręgosłupa osobom, które uległy wypadkowi w pracy, a konieczne są zagraniczne urządzenia i wszczepy do ich stabilizacji oraz leczenie ofiar wypadków w pracy, którym szpital lub klinika zaproponują nowoczesne, ale odpłatne metody leczenia.

b/ Uczestnictwo w programach profilaktycznych

Zadania jakie stawia przed sobą nasza Fundacja to także szerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowia i upowszechnianie dostępu do tej profilaktyki poprzez realizację Programów Profilaktycznych. Może z nich skorzystać darczyńca Fundacji i jego rodzina, bez względu na dochody. Szczegóły dotyczące realizowanych przez nas Programów Profilaktycznych znajdą Państwo w zakładce „PROGRAMY”.

Druki do pobrania:

Wniosek główny dla stałego darczyńcy: Pobierz

Wniosek do lekarza: Pobierz

2/ Wspieramy finansowo zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla publicznych instytucji ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

3/ Wspieramy materialnie leczenie i rehabilitację osób będących w bardzo trudnej sytuacji życiowej spowodowanej ciężkimi, przewlekłymi chorobami i trwałą niepełnosprawnością.

4/ Wspieramy materialnie programy zdrowotne mające wpływ na poprawę zdrowia ogółu społeczeństwa w tym programy rehabilitacyjne i usprawniające.

Skąd pozyskujemy środki na naszą działalność

Głównym źródłem dochodów Fundacji są dobrowolne darowizny od firm i osób fizycznych. Darczyńca przekazując darowiznę określa jej przeznaczenie: na cele statutowe Fundacji, na zakup sprzętu dla szpitali lub dla konkretnie wskazanych osób, będących w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej wypadkiem lub chorobą. Dzięki temu środki te trafiają do tych najbardziej potrzebujących.

Jak przekazać darowiznę na rzecz Fundacji

Darowizna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Fundacji, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Osoba fizyczna wykazuje przekazaną darowiznę w rozliczeniu rocznym PIT-0. Firma kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Przepisy dotyczące darowizn

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, darowizna przeznaczona na cele określone art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, zarówno przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników od osób prawnych. Darczyńca może zatem dokonać odliczenia przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania w wysokości do 6% rocznego dochodu – w przypadku osoby fizycznej oraz do 10 % rocznego dochodu – w przypadku firmy/osoby prawnej.

Jeżeli przekazywanie darowizn odbywa się za pośrednictwem płatnika (zakładu pracy) to, zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Ministerstwo Finansów, uznanie dokonanego odpisu podatkowego z tytułu darowizn na rzecz Fundacji możliwe jest pod warunkiem przedłożenia podczas kontroli deklaracji podatkowej PIT następujących dokumentów:

-zaświadczenia Zarządu Fundacji o dokonaniu darowizny,

-wyciągu ze zbiorczego zestawienia przelewów bankowych, dokonywanych przez zakład pracy na rzecz Fundacji, w danym roku podatkowym,

– kopii złożonej deklaracji, wyrażającej wolę na świadczenie comiesięcznych darowizn,

– pasków płacowych z danego roku podatkowego, z których wynikają kwoty przekazanych darowizn.

w/w dokumenty oprócz pasków zarobkowych są dostępne w biurach regionalnych Fundacji.

Ponadto informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Skarbowego, przekazane kwoty pieniężne na rzecz Fundacji mają charakter darowizny i można dokonać odpisu od podstawy opodatkowania pod warunkiem, że jest to świadczenie, które nie wiąże się ze świadczeniem wzajemnym ze strony Fundacji względem darczyńcy. Oznacza to, że osoby, które w danym roku podatkowym dokonały darowizny, ale jednocześnie korzystały ze świadczeń Fundacji, nie mogą za ten rok dokonywać odpisu podatkowego.

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.