phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju powstała w 1994 r. Początkowo swoim zasięgiem obejmowała wyłącznie pracowników KWK „Moszczenica”.
Z czasem rozszerzyła swoją działalność na kolejne kopalnie: Jastrzębie, Zofiówkę, Borynię, Pniówek oraz inne zakłady pracy. Obecnie Fundacja obejmuje 31 zakładów i zrzesza około
7 700 darczyńców – zarówno pracowników jaki i emerytów  współpracujących z nią podmiotów. W ramach Fundacji od 1999 r. działa również Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w skład którego wchodzą dwie nowoczesne przychodnie lekarskie.

Głównym źródłem dochodów Fundacji są dobrowolne darowizny, odsetki z lokat bankowych oraz zyski z prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie ze Statutem środki te przeznaczane są na:

Profilaktykę i przeciwdziałanie chorobom zawodowym i innym chorobom społecznym (prowadzone przez nas programy zdrowotne) – 60% comiesięcznych wpływów.

Pomoc rzeczową i finansową dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej związanej
z chorobą zawodową, innymi chorobami lub wypadkami – 10% comiesięcznych wpływów.

Doposażenie rzeczowe placówek ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem doposażenia w nowoczesny sprzęt medyczny szpitali w Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu, Żorach, Rybniku, a także w Katowicach, Zabrzu, Piekarach – przeznaczamy na to 10% comiesięcznych wpływów.

Pomoc rzeczową i finansową dla ofiar ciężkich wypadków (nie tylko w pracy) – 5% comiesięcznych wpływów.

Fundusz rezerwowy, który stanowi 5% comiesięcznych wpływów, przeznaczamy do ewentualnego zwiększenia wydatków wymienionych wyżej lub innych wydatków związanych z pomocą (np. powodzią, zasileniem innych fundacji np. Rodzin Górniczych, itp.).

Wydatki na działalność organizacyjną i administracyjną Fundacji wynoszą 10% comiesięcznych wpływów.

Przeznaczenie środków Fundacji

29 lat Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju to:

  • 30 160 023,00 zł przeznaczonych na realizację programów profilaktycznych
  • 15 751 547,00 zł wydanych na doposażenie oddziałów Społecznej Służby Zdrowia
  • 6 811 834,00 zł wypłaconych w formie zapomogi dla osób w trudnej sytuacji życiowej
  • 1 946 021,00 zł przekazanych ofiarom ciężkich wypadków

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.