phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Szanując Państwa prywatność oraz biorąc pod uwagę zmiany w obowiązujących przepisach ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju ul. Górnicza 44, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-10-17-664 REGON: 272405648, KRS: : 0000051209 (dalej Administrator)

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych:

nr tel. 32 756 31 33, adres e-mail:kasa@fundacjajastrzebie.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres Administratora.

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ADMINISTRATOR PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE

1. Jeśli są Państwo Darczyńcą lub Wnioskodawcą

CELPODSTAWA PRAWNA
Realizacja działań statutowych fundacjiart. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO.
Dochodzenie roszczeńprawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
i dokumentacji podatkowej
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów.

2. Jeśli są Państwo Pacjentami NZOZ lub/oraz świadczeniobiorcą medycyny pracy

CELPODSTAWA PRAWNA
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, udzielania innych usług medycznych, rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także prowadzenie dla Państwa dokumentacji medycznej art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 1 lit. h RODO z uwzględnieniem w szczególności niżej wymienionych aktów prawnych:
 • ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • ustawa o działalności leczniczej,
 • ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej,
  ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • ustawa o służbie medycyny pracy,
 • ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • ustawa o leczeniu niepłodności.
Dochodzenie roszczeńprawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

PRZEZ JAKI OKRES CZASU BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE

 • Jeśli jest Pani/Pan Darczyńcą lub Wnioskodawcą
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania.
 • Jeśli jest Pani/Pan Darczyńcą lub Wnioskodawcą
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE INNYM ODBIORCOM?

 • Jeśli jest Pani/Pan Darczyńcą lub Wnioskodawcą
  Pana / Pani dane mogą być przekazywane innym odbiorom na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. podmiotem prowadzącym działalność leczniczą, dostawca usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową, doradcy prawni.
 • Jeśli jest Pani/Pan Darczyńcą lub Wnioskodawcą
  Pana / Pani dane mogą być przekazywane innym odbiorom na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. podmiotem prowadzącym działalność leczniczą, dostawca usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową, doradcy prawni.

PRZEKAZYWANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Macie Państwo prawo do:

 • Dostępu do swoich danych.
 • Sprostowania danych osobowych.  
 • Usunięcia danych osobowych.
 • Ograniczenia przetwarzania.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 •  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.